STD-8 - Mathematics

No. Chapter Name Course Link
1 સંમેય સંખ્યાઓ   View Course
2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ  View Course
3 ચતુષ્કોણની સમજ  View Course
4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  View Course
5 માહિતી નું નિયમન  View Course
6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ  View Course
7 ઘન અને ઘનમૂળ  View Course
8 રાશિઓ ની તુલના  View Course
9 બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ  View Course
10 ઘનાકારો નું પ્રત્યક્ષીકરણ  View Course
11 માપન  View Course
12 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
13 સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ  View Course
14 અવયવિકારણ  View Course
15 આલેખ નો પરિચય  View Course
16 સંખ્યા અને રમત  View Course
Back to Main Page