STD-8 - Mathematics

No. Chapter Name Course Link
1 સામેય સંખ્યાઓ   
2 એક ચલ સુરેખ સમીકરણ   
3 ચટુસ્કોન ની સમજ   
4 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ   
5 માહિતી નું નિયમન   
6 વર્ગ અને વર્ગમૂળ   
7 ઘન અને ઘનમૂળ   
8 રાશિઓ ની તુલના   
9 બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ  View Course
10 ઘનાકારો નું પ્રત્યક્ષીકરણ  View Course
11 માપન  View Course
12 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
13 સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ  View Course
14 અવયવિકારણ  View Course
15 આલેખ નો પરિચય  View Course
16 સંખ્યા અને રમત  View Course
Back to Main Page