STD-7 - Mathematics

No. Chapter Name Course Link
1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ  View Course
2 અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ  View Course
3 માહિતીનું નિયમન  View Course
4 સાદા સમીકરણ  View Course
5 રેખા અને ખૂણા  View Course
6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો  View Course
7 ત્રિકોણની એકરૂપતા  View Course
8 રાશિઓની તુલના   View Course
9 સામેય સંખ્યાઓ  View Course
10 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  View Course
11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ  View Course
12 બીજગણિતીય પદાવલિ  View Course
13 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
14 સમિતિ  View Course
15 ધન આકારોનું પ્રત્યક્ષીકારણ  View Course
Back to Main Page