STD-7 - Mathematics

No. Chapter Name Course Link
1 પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ   
2 અપૂર્ણાંક એન્ડ દશાંશ સંખ્યાઓ  View Course
3 માહિતી નું નિયમન  View Course
4 સાદા સમીકરણ  View Course
5 રેખા અને ખૂણા  View Course
6 ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો   
7 ત્રિકોણ ની એકરૂપતા   
8 રાશિઓ ની તુલના   
9 સામેય સંખ્યાઓ  View Course
10 પ્રાયોગિક ભૂમિતિ  View Course
11 પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ  View Course
12 બીજગણિતીય પદાવલિ  View Course
13 ઘાત અને ઘાતાંક  View Course
14 સમિતિ  View Course
15 ઘન આકારો નું પ્રત્યક્ષીકારણ  View Course
Back to Main Page