STD-6 - Science

No. Chapter Name Course Link
1 ખોરાક ક્યાંથી મળે છે?  View Course
2 આહાર ના ઘટકો  View Course
3 રેસાથી કાપડ સુધી View Course
4 વસ્તુઓના જૂથ બનાવવાં   View Course
5 પદાર્થો નું અલગીકરણ  View Course
6 આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો  View Course
7 વનસ્પતિ ની જાણકારી મેળવીએ View Course
8 શરીરનું હલનચલન   View Course
9 સજીવો અને તેમની આસપાસ  View Course
10 ગતિ અને અંતર નું માપન  View Course
11 પ્રકાશ, પડછાયો, અને પરાવર્તન  View Course
12 વિદ્યુત તથા પરિચય  View Course
13 ચુંબક સાથે ગમ્મત  View Course
14 પાણી  View Course
15 આપણી આસપાસ ની હવા  View Course
16 કચરા નો સંગ્રહ અને કચરા નો નિકાલ  View Course
Back to Main Page